Kyläyhdistyksen säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kytäjän Kyläyhdistys ry ja kotipaikka Hyvinkää.

2. Tarkoitus ja toimintamuoto

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa Kytäjän kyläyhteisön asukkaita omaehtoiseen yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, parantaa asukkaiden henkistä ja aineellista yleistä hyvinvointia, säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä, edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta, kaupunkiyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien yhdistys haluaa edistää kylän perinteiden ja historian tallennusta ja luonnon ja kulttuuriympäristön vaalimista ja kylän tunnetuksi tekemistä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan kylän olosuhteita koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon tekemällä esityksiä ja aloitteita ja pitää yhteyttä kuntaan ja muihin sidosryhmiin sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää maksullisia huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä asianmukaisin luvin sekä harjoittaa järjestämissään tilaisuuksissa anniskelutoimintaa asianmukaisen luvan saatuaan.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsen voi olla henkilöjäsen tai rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta.
Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenyys alkaa ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.
Vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jonka on katsottu toimineen yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti tai jättäneen suorittamatta ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, jonka toimikausi on kaksi vuotta ja 5-12 muuta varsinaista jäsentä sekä kullakin varsinaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana voivat samat henkilöt toimia enintään kaksi kautta yhtäjaksoisesti.

Varsinaisten ja henkilökohtaisten varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta kuitenkin siten, että puolet jäsenistä eroaa vuosittain, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet pyritään valitsemaan siten, että kylän eri yhdistykset ovat edustettuina.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, kaksi yhdessä.

6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta annettava yhdistyksen toiminnantarkastajalle. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla asiasta paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai jäsenille kotiin jaettavilla tiedotteilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä hallitukselle.

9. Vuosikokous

Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.
– Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
– Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi.
– Suoritetaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten osalta.
– Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat yhdistyksen tavoitteita toteuttavaan toimintaan viimeisessä kokouksessa päätettävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samalla tavalla.